ОЦЕНКИ

Агенция за недвижими имоти "РЕГЕНТ" ООД работи в областта на оценяването от 1993г. Оценителският екип включва общо 7 оценители на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, притежаващи сертификати от Камарата на незвисимите оценители в България.

Ескперт-оценителите на дружеството изготвят високопрофесионален и прецизен експертен доклад, гарантиращ безпристрастност и конфиденциалност, от който всеки клиент може да придобие ясна представа за цената и инвестиционната стойност на неговия бизнес и частен недвижим имот към датата на доклада.


Експертните оценки са необходими за:

 • • Кандидатстване за банково кредитиране;
 • • Покупко-продажба на активи;
 • • Доброволни делби между съсобственици и сделки между; свързани лица;
 • • Преминаване на отчетност към Международните счетоводни стандарти;
 • • Заверка на годишни отчети;
 • • Реорганизация или ликвидация на предприятия;
 • • Изготвяне на финансови и инвестиционни анализи;
 • • Всички случаи, когато искате да знаете стойността на това; което искате да купите или това което притежавате.

 

Основните методи използвани за изготвяне на оценките са:

• Метод на вещната/възстановителна/ стойност

• Метод на пазарните аналози

• Приходен метод

• Други методи в зависимост от предназначението и обекта на оценка

 

Екипът от оценители има опит в оценяването на:

 • • Цели предприятия от текстилната, хранително-вкусовата промишленост, машиностроене, металообработване, дървообработване и др.;
 • • Недвижими имоти – апартаменти, къщи, търговски и промишлени обекти;
 • • Оценки за нуждите на приватизация и провеждане на търгове, конкурси и други услуги в областта на приватизацията;
 • • Машини и съоръжения;
 • • Земеделски земи и подобренията върху тях.
 •  

"РЕГЕНТ" ООД, поема ангажимент да изготви експертни оценки на територията на цялата страна. Същите се извършват по дългосрочни договори или чрез възлагателно писмо.

Срокът за извършване на оценката на жилищен имот е до 3 /три/ работни дни след предоставяне на необходимите документи и осъществяване на оглед на имота.

 

"РЕГЕНТ" ООД е представител на "ЯВЛЕНА ИМПАКТ" ООД, с основен предмет на дейност изготвяне на пазарни оценки за нуждите на банките за ипотечното кредитиране.


За контакти:
Тел.: 066 / 800 810; 066 / 800 850
Мобилен: 0884 / 800 810
E-mail: office@regent.bg