Промени в политиката по отчуждаване на имоти

НОВИНИ| 3 февруари 2023

Време за четене: 2 мин

REGENT Недвижими имоти

Направление „Архитектура и градоустройство“ съвместно с Общинско предприятие „Софияплан“ стартираха серия от проучвания, свързани с проблемите при отчуждаване на имоти на територията на Столична община. В тази връзка по възлагане на НАГ от Института за пазарна икономика бе извършено изследване на предизвикателствата и възможните законодателни промени, нови приходоизточници и инструменти за финансиране при провеждане на политиката по отчуждаване на имоти в Столична община.

Част от предложенията по отношение на нормативната рамка са:

1. Приемане на нови и повече на брой ценови зони на територията на Столична община по отношение на политиката по отчуждаване;

2. Сезиране на ВАС с искане за тълкувателно решение по отношение нормата на чл. 22, ал. 8 от ЗОС, което касае казуса с трайния начин на фактическо ползване на имотите;

3. Изследване на възможностите за оспорване валидността на административните актове, с които са били реституирани или деактувани конкретни имоти, по които е наличен правен спор по реда на чл. 17 от ГПК;

4. Иницииране на обществен дебат за изменение на чл. 12 от ЗУЗСО като се предвиди изрично отмяна на възможността за изграждане на някои обекти: открити обекти за спортни или културни дейности, площадки за игра, преместваеми обекти и рекламни съоръжения с цел да се предотврати фактическата трансформация на елементи от зелената система в застроени площи;

5. Обсъждане на възможността за повишаване на част от таксите за технически услуги и въвеждане на нови такси, свързани с новото строителство;

Предложенията по отношение на новите приходоизточници и инструментите за финансиране са:

1. Актуализиране на данъчните оценки на имотите чрез увеличение на коефициента за местоположение;

2. Въвеждане на нова „благоустройствена“ компонента в данъка върху имотите;

3. Промяна в зонирането на София;

4. Преминаване към модел на пазарни оценки на имотите в София или въвеждане на нова „пазарна“ компонента в данъчната оценка на имотите;

5. Въвеждане на нов данък или такса за „благоустрояване“.

Други статии