Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за посреднически услуги при сделки с недвижими имоти, предоставяни от „РЕГЕНТ” ООД

I.ИДЕНТИФИКАЦИЯ
1."РЕГЕНТ" ООД /наричано по – долу "РЕГЕНТ"/ е търговско дружество, предоставящо услуги на физически и юридически лица, свързани с посредничество при сделки с недвижими имоти на територията на Република България.
2. "РЕГЕНТ" ООД има седалище и адрес на управление в град Габрово, бул. "Могильов" № 19, ет. 6, ап. 17 и е вписано в Търговски регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК: 107503966.


II. ПРЕДМЕТ
3.Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между РЕГЕНТ и потребителите на предоставяните от дружеството услуги /наричани по - долу "клиенти", "потребители" или "възложители"/, свързани с осъществяването на посредническа дейност при сделки с недвижими имоти на територията на Република България.
4.Настоящите Общи условия се прилагат във всички случаи, когато между РЕГЕНТ и лице - физическо или юридическо, (наричано "клиент", "потребител" или "възложител") се осъществи контакт по повод предоставянето на информация, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти или се договарят условия по сключването на договор за посредничество при осъществяване на сделка с недвижим имот, или винаги, когато има сключен договор за посредничество.
5. РЕГЕНТ осигурява публичност, достъпност и актуалност на Общите условия, на своята интернет страница, находяща се на адрес: www.regent.bg.
6.Потребителите се считат уведомени за Общите условия от датата на публикуването им в интернет страницата на РЕГЕНТ на адрес: www.regent.bg и се считат за обвързани с тях от момента на започване използването на услугите, предоставяни от РЕГЕНТ.


III. ДОГОВОРИ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО
7. При осъществяване на своята дейност като посредник при сделки с недвижими имоти, РЕГЕНТ сключва с клиентите си договори за посредничество при продажба, покупка, отдаване под наем и наемане на недвижими имоти или управление на собственост при отдаване на имоти под наем на територията на Република България. В договорите за посредничество РЕГЕНТ се посочва като страна ИЗПЪЛНИТЕЛ, а клиентът като страна ВЪЗЛОЖИТЕЛ. 
8. Текстът на договорите за посредничесво се изготвя на български език, а при необходимост двуезично - на български и английски или друг език.
9. В случай, че договорът за посредничество е изготвен двуезично - на български и английски или друг език, и бъде установено различие в текста на двата езика или възникне спор при тълкуването на съдържанието, за меродавен се счита и се прилага българският текст. Това правило важи също за всички анекси, споразумения, протоколи и други документи, свързани с договора за посредничество.
10. В случай, че някоя от клаузите на договор за посредничество и/или клауза от настоящите Общи условия, бъде обявена за нищожна или неприложима, това не засяга останалите клаузи на договора за посредничество и/или на общите условия, а същите се прилагат при максимално близко спазване на изначално заложените условия, права, задължения и отговорности.
11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, подписал договор за посредничество при продажба на имот, декларира, че е собственик на имота, а при съсобственост, че действа със съгласието на останалите съсобственици, (или ако не е собственик, че има валидна представителна власт за сключването на договора и пълномощното му не е нищожно или оттеглено), че всички останали съсобственици са съгласни с продажбата на имота, че за имота са налице необходимите за продажбата документи за собственост, както и че имотът няма тежести (ипотеки, възбрани, искови молби, учредени вещни права и др.), освен изрично посочените в договора и че няма обективни причини, които пречат за продажбата на имота.
12. Договор за посредничество може да бъде сключен и с възложител, който не е собственик на имота и не е изрично упълномощен от собственика, при условие че възложителят посочи и индивидуализира собственика, декларира лично пред РЕГЕНТ съгласието на собственика за осъществяване на сделка при посочените параметри и верността на подадената информация за сключването на поръчката, и се задължи лично да осигури необходимите документи за сделката, както и присъствието на собственика (или надлежно упълномощено от него лице) при воденето на преговори и подписването на документи. В тези случаи, възложителят - несобственик поема лично задължението за заплащане на възнаграждение и/или евентуално обезщетение, лихва и/или неустойка, дължими на РЕГЕНТ при изпълнение на поръчката, както и отговорността от неизпълнението на сделката по вина на собственика, или неговия пълномощник и заплащането на произтичащите от това неизпълнение обезщетения, лихви и/или неустойки.
13. Предвид свободата на договаряне и възможността за водене на преговори и постигане на конкретни уговорки, сделка с имот може да бъде извършена при цена и други условия, различни от първоначално обявените в договора за посредничество. Това обстоятелство не може да бъде основание за оспорване на дължимост, размер и падеж на възнаграждението по договора за посредничество.
14. В случаите, когато възложителите по сключен договор за посредничество са повече от един, същите носят солидарна отговорност за изпълнение на задълженията по договора за посредничеството (включително задълженията за заплащането на възнаграждение, обезщетение, лихва и неустойка).
15. Договори за посредничеството между РЕГЕНТ и потенциални клиенти и допълнителни споразумения към тях, могат да бъдат сключвани и дистанционно, чрез използване на електронни съобщения, изпращане на документи по поща или куриер, по факс и др. В тези случаи за дата на сключване на договора се счита датата, на която РЕГЕНТ е получил  писменото или елeктронно изяление от клиента за сключване на договора.
16. РЕГЕНТ може да откаже сключването на договор за посредничеството или да прекрати вече сключен такъв, в следните случаи:
16.1. ако поставените от клиента изисквания и/или условия противоречат на морала, добрите търговски практи и на настоящите "Общи условия";
16.2. ако поставените от клиента изисквания и/или условия не са съобразени с пазарната конюнктура;
16.3. ако клиентът прояви некоректно или неуважително отношение към РЕГЕНТ или негови служители.


IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА
17. В случаи на договорени изключителни посреднически права за продажба на недвижим имот, възложителят поема задължението да не предлага /лично или чрез трети лица, различни от РЕГЕНТ/ имота за продажба, да не продава имота /самостоятелено, чрез трети лица или чрез друг посредник/, както и да не провежда огледи в имота, без присъствието на представител на РЕГЕНТ. В тези случаи имотът може да бъде продаден само с посредничеството на РЕГЕНТ и ако по отношение на имота бъде сключен предварителен или окончателен договор за покупко – продажба /или друга разпоредителна сделка/ в срока на сключения договор за посредничество, поради естеството на ексклузивните права, ще се счита, че имотът е продаден с посредничеството на РЕГЕНТ, с всички произтичащи от това права и задължения.
18. В случаи на договорени изключителни посреднически права за отдаване под наем на недвижим имот, Възложителят поема задължението да не предлага и/или отдава имота под наем самостоятелно, чрез трети лица или чрез друг посредник, както и да не провежда огледи в имота, без присъствието на представител на РЕГЕНТ. В тези случаи имотът може да бъде отдаден под наем само с посредничеството на РЕГЕНТ и ако имотът бъде отдаден под наем в срока на сключения договор за посредничество, поради естеството на ексклузивните права се счита, че имотът е отдаден под наем с посредничеството на РЕГЕНТ, с всички произтичащи от това права, задължения, отговорности и последици от тази презумпция.
19. Когато при условията на сключен договор за посредничество, са договорени изключителни посреднически права за покупка на недвижим имот, Възложителят поема основното задължение да не търси имот за покупка, (лично или чрез трети лица, различни от РЕГЕНТ), и да не провежда огледи за закупуване на имот, без присъствието на представител на РЕГЕНТ. В този смисъл Възложителят може да закупи недвижим имот, само с посредничеството на РЕГЕНТ и ако в срока и при условията на сключения договор за посредничество, закупи недвижим имот, чрез предварителен или окончателен договор, поради естеството на ексклузивните права се счита, че имотът е закупен с посредничеството на РЕГЕНТ, с всички произтичащи от това права, задължения, отговорности и последици от тази презумпция.
20. Когато при условията на сключен договор за посредничество, са договорени изключителни посреднически права за наемане на недвижим имот, Възложителят поема основното задължение да не търси имот под наем, (лично или чрез трети лица, различни от РЕГЕНТ), и да не провежда огледи за наемане на имот без присъствието на представител на РЕГЕНТ. В този смисъл Възложителят може да наеме недвижим имот, само с посредничеството на РЕГЕНТ и ако в срока и при условията на Възлагателната поръчка за посредничество, наеме недвижим имот, поради естеството на ексклузивните права се счита, че имотът е нает с посредничеството на РЕГЕНТ, с всички произтичащи от това права, задължения, отговорности и последици от тази презумпция.


V. ОГЛЕДИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
21. РЕГЕНТ подготвя, организира и провежда огледи на недвижими имоти с клиенти, само при наличието на сключен договор за посредничество с тях. Огледи могат да бъдат извършвани без сключен договор за посредничество, само по изключение, при наличие на изрична уговорка с клиента.
22. След провеждането на оглед на конкретен недвижим имот и одобрението му от клиента, данните за имота и неговата цена се посочват в списък на одобрените имоти към договора за посредничество, като клиента поставя подписа си в съответната графа след одобрения имот.
23. Списъкът на одобрените имоти е неразделна част от договора за посредничество и документира /удостоверява/ следните фактически отношения и обстоятелства, а именно:
23.1. С подписването на списъка на одобрените имоти, клиентът по договора за посредничество за покупка или наемане на недвижим имот, потвърждава че имотът, предмет на огледа, му е посочен и осигурен от РЕГЕНТ и че същият одобрява за  покупка или наемане имота при посочената цена.
24. В случаите, когато възложителят по сключен договор за посредничество при покупка или наемане на недвижим имот не присъства лично на огледа, а е изпратил свой представител, този факт се отбелязва в списъка на одобрените имоти и същият се подписва от представителя на възложителя и представителя на РЕГЕНТ, като това се счита достатъчно за документирането и доказването на огледа на посочения имот, ако към момента на узнаването за огледа възложителят не оспори или оттегли представителната власт на представителя. Ако след оспорването възложителят осъществи сделка с имота, оспорването губи юридическа стойност.
25. При попълване на данните в договора за посредничество и списъка на одобрените имоти е възможно описанието /основаните характеристики и адрес/ на имота, предмет на договора, съответно на огледа, да бъде различно от описанието на имота съгласно документа за собственост, поради примерно посочените по-долу обстоятелства:
25.1. Административният адрес на имота е променен, а в документа за собственост е посочен стария адрес.
25.2. По документи имотът е с различен статут от фактическия и представителят на РЕРЕГЕНТГЕНТ, към момента на подписване на договора и извършване на огледа, не е знаел и/или не е могъл да знае за това несъответствие.
25.3. Имотът е описан според видимите му белези и характеристики към момента на сключване на договора и провеждане на огледа, поради непредставянето и/или липсата към този момент на документи за собственост.
25.4. Служителят на РЕГЕНТ е въведен в заблуждение, относно характеристиките на имота.
26. Разминаването в описанието на имота според документа за собственост и описанието, посочено в договора за посредничество и списъка на одобрените имоти, поради причините, упоменати по-горе или поради други подобни причини, не може да бъде основание за оспорване на документираните в договора и списъка на одобрените имоти факти и обстоятелства, доказващи посочването и осигуряването на имота или клиента, чрез посредничеството на РЕГЕНТ.


VI. СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
27. При сключването на предварителен договор за покупко-продажба или договор за наем на имот, посочен и осигурен от РЕГЕНТ, дружеството участва като страна - посредник по съответния договор.
28. Екземпляр от предварителния договор или договора за наем се предава на посредника.
29. Като посредник по сключените договори, РЕГЕНТ гарантира, че волята на страните за сключването на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот или договор за наем на недвижим имот, не е опорочена и че волеизявленията в съдържанието на подписаните документи отговоря напълно на фактическите отношения между страните.
30. При възникнали спорове между страните по договора, РЕГЕНТ се задължава да съдейства за тяхното разрешаване, но дружеството не може да гарантира изпълнението на поетите от страните договорни задължения и да бъде отговорно при евентуалното им неизпълнение.
31. В качеството си на посредник, РЕГЕНТ може да приема и съхранява суми, предоставени от клиенти, представляващи депозит или капаро по сделки, на основание писма за намерения, споразумения, предварителни договори, договори за наем и управление или други документи, при условията, договорени с клиента в тези документи.


VII. ПОСРЕДНИЧЕСКИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
32. Възложителят дължи възнаграждение при условията, посочени в сключения договор за посредничество. Възнаграждението е дължимо винаги, когато възложителят сключи сделка с посочен /осигурен/ имот или посочен /осигурен/ клиент, независимо дали РЕГЕНТ е изпълнил останалите акцесорни задължения по договора за посредничество - последните само спомагат изпълнението на поръчката и не могат да бъдат задължителни за осъществяването на сделката, като краен резултат.
33. Размерът, срокът и начините на плащане на възнаграждението за извършване на посредническата услуга се определя, съгласно сключения договор за посредничество.
34. Възложителят /продавач или наемодател/ на имот, дължи посоченото в договора за посредничество възнаграждение и в случаите когато:
34.1. след прекратяването на договора за посредничество сключи сделка с посочен /осигурен/ от РЕГЕНТ клиент. 
34.2. имотът, предмет на сделката е съсобствен, независимо от това, че останалите съсобственици не са страна по договора за посредничество. В тези случаи възложителят по договора за посредничество дължи изцяло договореното възнаграждение, без значение квотата му от собствеността върху имота.
34.3. сключи сделка с имота със свързано с осигурения клиент лице, по смисъла на §1, ал.1 от Търговския закон или със свързано лице по смисъла на тези Общи условия, а именно: трето лице, в чиято полза действа осигуреният клиент, или лице, с което осигуреният клиент е в роднински, приятелски или колегиални отношения, или лице, на което осигуреният клиент е кредитор или длъжник, или лице, присъствало като придружител на осигурения клиент при провеждането на огледите на имота, или лице изискало от РЕГЕНТ и получило, от името на осигурения клиент, информация за имота по повод осъществяването на посредническа сделка, която информация му е предоставена по реда, предвиден в Раздел IX от Общите условия.
34.4. сключи с осигурения клиент или със свързано лице по смисъла на тези Общи условия, друг вид сделка, имаща вещноправен ефект върху имота (замяна, дарение, учредяване или продажба на право на строеж, или учредяване право на ползване, продажба на предприятието на едноличен търговец или търговско дружество /или негови дялове/, в които посоченият /сигурен/ имот се явява актив и др.), или сключи сделка с осигурения клиент за друг свой имот, (или имот собственост на свързано лице), находящ се в една и същата сграда с имота предмет на поръчката.
35. Ако възложителят по договор за посредничество при продажба или покупка на имот, сключи договор за наем с осигурен клиент или осигурен имот, той дължи обичайното възнаграждение на изпълнителя за подобен вид посреднически сделки за наеми. Ако след сключването на договор за наем, възложителят сключи сделка за покупко-продажба със същия осигурен клиент или осигурен имот, платеното възнаграждение по сделката за наем се приспада от дължимото възнаграждение по сделката за продажба и/или покупка, ако ползването на имота е продължило по-малко от 6 месеца.
36. Ако възложителят по договор за посредничество при отдаване под наем или наемане на имот, сключи предварителен и/или окончателен договор за покупко-продажба с осигурен клиент или посочен /осигурен/ имот, независимо дали преди това е сключил договор за наем за същия имот или със същия клиент, той дължи обичайното възнаграждение на РЕГЕНТ за подобен вид посреднически сделки по покупко-продажби, като евентуално платеното възнаграждение по сделката за наем се приспада от дължимата сума, ако ползването на имота е продължило по-малко от 6 месеца.
37. Възложителят купувач или наемател дължи посоченото в договора за посредничество възнаграждение и в случаите когато:
37.1. след прекратяването на договора за посредничество, сключи сделка с посочен /осигурен/ от РЕГЕНТ имот.
37.2. сключи сделка с посочен /осигурен/ имот чрез свързано лице, по смисъла на §1, ал.1 от Търговския закон или чрез свързано лице по смисъла на тези Общи условия лице, а именно: трето лице, действащо в полза на възложителя, или лице, в чиято полза действа възложителят, или лице, с което възложителят е в роднински, приятелски или колегиални отношения, или лице, на което възложителят е кредитор или длъжник, или лице, присъствало като придружител на Възложителя при провеждането на огледите на имота, или лице изискало от РЕГЕНТ и получило от името на Възложителя, информация за имота по повод осъществяването на посредническа сделка, която информация му е предоставена при условията на Раздел IX.
37.3. сключи лично или чрез свързано лице по смисъла на тези Общи условия, друг вид сделка, имаща вещно - правен ефект, с посочения /осигурен/ имот (замяна, дарение, учредяване или продажба на право на строеж, или учредяване право на ползване, продажба на предприятие на едноличен търговец или търговско дружество /негови дялове/, в които посочения /осигурен/ имот се явява актив и др.), или сключи сделка за друг имот, находящ се в една и същата сграда с посочения /осигурен/ имот, ако собственикът на имотите е един и същ.
38. Предвид приетите от страните отношения, съгласно Раздел IV от тези Общи условия, при договорени изключителни посреднически права за осъществяване на сделка с недвижим имот, възложителят дължи договореното възнаграждение, ако в срока на договора за посредничество,  сключи сделка по предмета на този договор, без да е необходимо доказване дали сделката е осъществена с посредничеството на РЕГЕНТ.
39. Възложителят по договор за посредничество дължи допълнително възнаграждение,  ако възложи на РЕГЕНТ действия, свързани с ремонт и поддръжка на имота, заличаване на тежести върху имота, осигуряване на документи и преписи от документи, изготвяне на нотариални актове, участие в преговори, сключване на договори, разрешаване на спорове между съсобственици, представителство и други действия от сходен характер.
40. Когато размерът на дължимото възнаграждение не може да бъде установен или доказан с писмен договор за посредничество, се приема че договорът за посредничество е устен, а за дължимо възнаграждение се приема обичайното възнаграждение на РЕГЕНТ за подобен вид посреднически сделки.
41. Когато падежът на дължимото посредническо възнаграждение не може да бъде установен или доказан с писмен договор, се приема, че падежът на възнаграждението е както следва:
41.1. по сделки за покупка или продажба на имоти - на датата на сключване на предварителен договор за покупко - продажба, а ако не е сключен такъв договор, на датата на подписване на окончателен договор за покупко - продажба на имота, преди вписването на същия.
41.2. по сделки за наем на имоти - на датата на сключване на договора за наем.
42. РЕГЕНТ може да договаря с клиенти различни от обичайните комисионни възнаграждения, както и да договаря различни по размер възнаграждения в зависимост от вида на имота, пазарната конюнктура, фактическата и правна сложност на сделката, както и да работи без комисионно възнаграждение по определени сделки, с оглед корпоративни и конюнктурни съображения, когато това е изрично посочено в информацията за предлаганите имоти или договорено с клиента.


VIII. ОТГОВОРНОСТИ
43. Ако възложителят не изпълни обещание за сделка или се откаже от поръчката, РЕГЕНТ има право да търси направените обичайни разноски по изпълнението на поръчката.
44. Ако възложителят забави изплащането на възнаграждение по договор за посредничество, той дължи неустойка върху главницата в размер на 0.5% за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от размера на възнаграждението.
45. Ако възложителят сключи сделка с посочен /осигурен/ клиент или осигурен имот и забави изплащането на възнаграждение по договор за посредничество повече от 30 дни от датата на падежа, или откаже да плати уговореното възнаграждение, или плати само част от него, РЕГЕНТ има право да иска заплащане на договореното възнаграждение в пълен обем, заедно с неустойка 30% от размера на дължимото възнаграждение.
46.През времетраенето на договора за посредничеството, както и след прекратяването му по вина на възложителя, последният или свързано с него лице, може да сключи сделка с посочен /осигурен/ клиент или посочен /осигурен/ имот, само след като уведоми за това РЕГЕНТ и заплати уговореното с договора възнаграждение, като в противен случай възложителят ще дължи на РЕГЕНТ неустойка в троен размер на уговореното с договора за посредничество възнаграждение.


IX. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
47. Във връзка с осъществяването на своята дейност, РЕГЕНТ събира, обработва, анализира и предоставя информация, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти с цел осъществяването на посреднически сделки с недвижими имоти.
48. Всяка информация за предлагане на имот се записва с индивидуален номер на оферта в базата данни на РЕГЕНТ и съдържа основни индивидуализиращи данни за имота, като: вид, адрес, име, тел., e-mail на собственика (или негов представител), описание, обявена цена, снимков материал, които данни са относими към номера на офертата.
49. Всяка информация за търсене на имот се записва с индивидуален номер на заявка в базата данни на РЕГЕНТ и съдържа следните основни индивидуализиращи данни на клиента, заявил търсенето: име, тел., e-mail, изисквания и цена, които данни са относими към номера на заявката.
50. РЕГЕНТ има право да събира, обработва и предоставя информация, представляваща лични данни по смисъла на чл. 2 от Закона за защита на личните данни, в качеството си на регистриран администратор в Комисията за защита на личните данни.
51. По повод дейността си на професионален посредник при сделки с недвижими имоти, РЕГЕНТ събира и предоставя на потребителите информация, която може да съдържа: индивидуален номер на оферта и/или заявка, точно местоположение на предлагания имот, снимков и видео материал за имота, информация относно собствеността върху имотите, относно документите за собственост върху имотите и други документи, необходими за осъществяването на сделката, лични данни на потребителите като: имена, номер на лична карта, дата и орган на издаване, ЕГН и адрес.
52. Възложителите, ползващи услугите на РЕГЕНТ и сключили договор за посредничество, се съгласяват, че РЕГЕНТ може да събира и предоставя информация във вида и за целите, посочени по-горе.


X. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ
53. За установяване и доказване на взаимоотношенията между клиентите и РЕГЕНТ или на статуса посочен /осигурен/ клиент, посочен /осигурен/ имот, или отношенията по предоставяне на информация, могат да бъдат използвани договорите за посредничество, списъци на одобрените имоти, сключените предварителни договори, споразумения, писмената кореспонденция /вкл. по електронна поща, SMS, Viber, What up и др./ между РЕГЕНТ и клиента, идентификация на клиенти по IP адрес, обратни разписки, откази и уведомления, свързани с предоставянето на информация, извлечения от базата данни на РЕГЕНТ и друга документация, изразяваща волята на страните по повод предоставяните услуги от РЕГЕНТ.
54. Всички спорове, свързани с изпълнението на договори за посредничество или настоящите общи условия, включително споровете за тяхното тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, както и спорове свързани с попълване на празноти в договорите за посредничество, други свързани с дейността на РЕГЕНТ документи или настоящите общи условия, ще се уреждат по взаимно съгласие на страните, или ако последното се окаже невъзможно, споровете ще се отнасят за решаване от компетентния съд.


XI.ЗНАЧЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ
55.Значението на използваните специфични термини и определения в настоящите общи условия, договорите за посредничество, сключвани с клиентите на "РЕГЕНТ" и другите документи, използвани от РЕГЕНТ по повод осъществяването на посредничество при сделки с недвижими имоти, е следното:
55.1. "Клиент на РЕГЕНТ" (наричан в тези Общи условия още "потребител", "възложител", или "клиент") е физическо или юридическо лице, което получава информация от РЕГЕНТ, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти по повод осъществяваната от РЕГЕНТ посредническа дейност при сделки с недвижими имоти на територията на Република България и/или е обвързано по договор с РЕГЕНТ.
55.2. "Договор за посредничество" е договорът, с който клиент възлага на РЕГЕНТ посредничество при осъществяването на сделка с недвижим имот, срещу заплащане на комисионно възнаграждение. Термините "договор за поръчка", "поръчка", "договор", използвани в настоящите "Общи условия" или в договор за посредничество, или при водене на разговори, преговори и кореспонденция между РЕГЕНТ и клиентите по повод сключването на договор за посредничество или по повод реализирането на права, и изпълнението на задължения по вече сключен договор за посредничество, независимо дали са използвани в пълен или кратък член, в единствено или множествено число, имат значението на "Договор за посредничество", посочено по-горе.
55.3. "Сделка" е сключването, с посредничеството на РЕГЕНТ, на предварителен или окончателен договор за покупко-продажба на посочен /осигурен/ недвижим имот или друга разпоредителна сделка или договор за наем на посочен /осигурен/  недвижим имот, между две страни, едната от които или и двете са клиенти на РЕГЕНТ
55.4. "Комисионно възнаграждение" или "Посредническо възнаграждение" е договореното в договора за посредничество възнаграждение на РЕГЕНТ за предоставени услуги.
55.5. "Осигурен клиент" /купувач, наемател/ е физическо или юридическо лице, което е присъствало на оглед на имот, организиран от РЕГЕНТ или е получило информация от РЕГЕНТ, съгласно условията на Раздел IX от тези Общи условия. Осигуреният клиент може да няма сключен договор за посредничество с РЕГЕНТ, както и да бъде клиент на друг посредник.
55.6. "Посочен имот", "Осигурен имот" или "Предложен имот" е имот, описан в списъка на одобрените имоти или имот, за който потребителят е получил информация от РЕГЕНТ при условията на Раздел IX от Общите условия. Не е задължително собственикът на посочения /осигурения, предложен/ имот да има сключен договор за посредничество с РЕГЕНТ. Собственикът на този имот може да бъде клиент на друг посредник.
55.7. "Списък на одобрените имоти" е документ, удостоверяващ датата на провеждане на оглед на недвижим имот, неговото одобрение от клиента, основните индивидуализиращи характеристики на имота, неговата цена и подпис на възложителя,
55.8. "Оглед" или "Оглед на недвижим имот" е организирана от РЕГЕНТ, по искане на осигурен клиент, среща на територията на осигурения имот, за който имот клиентът предварително е получил информация от РЕГЕНТ при условията на Раздел IX от тези Общи условия, която среща се осъществява с цел запознаване на място с характеристиките и състоянието на имота по повод намерения на клиента за осъществяването на сделка с Осигурения недвижим имот.
55.9. "Обичайно комисионно възнаграждение" на РЕГЕНТ по смисъла на Раздел VII от Общите условия, се приема 3% от продажната цена, (но не по-малко от 1500 лева) - при сделки за покупко-продажба и 80% от месечния наем, (но не по-малко от 200 лева) - при сделки за наем. Посоченият размер на обичайното възнаграждение е без ДДС.
55.10.За "Обичайни разноски" за изпълнение на договор за посредничество се приемат 30% от стойността на възнаграждението по нея или от обичайното комисионно възнаграждение. Ако възнаграждението не е договорено като определена сума, размерът му се изчислява като процент върху цената на търсения или предлаган имот, според поръчката.
55.11. "Обещание за сделка" е изразеното в писмена форма намерение от клиент на РЕГЕНТ за осъществяване на сделка при определена цена и условия.
55.12. "Договорено възнаграждение" е посочената в договора за посредничество твърда сума или процент върху действително договорената продажна или наемна цена на имота. При търсене на неустойка за неизпълнение на клауза за изключителни права, прекратяване на поръчка или осъществена сделка без знанието на РЕГЕНТ, договореното възнаграждение, като процент, се определя върху цената на имота според договора за посредничество.


XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
56. Във всички случаи, при които в договори за посредничество или в анекси към тях или в настоящите Общи условия, е предвидено черпене на права и изпълнение или погасяване на задължения, след прекратяването на правоотношенията на страните по сключения договор за посредничеството, страните не могат, при неизпълнение, да се позовават на обстоятелството, че правоотношенията им вече са прекратени, както и на същото основание да оспорват дължимост, размер и падеж на договорено възнаграждение или неустойка. В тези случаи, РЕГЕНТ може да се позовава на клаузата за неустойка, независимо от прекратяването на договора за посредничество.
57. Настоящите Общи условия са одобрени от Управителя на "РЕГЕНТ" ООД на 06.11.2018, поставени са на видно място в офисите на дружеството и са публикувани на официалната интернет страница на РЕГЕНТ на адрес: http://www.regent.bg/article.php?page=generalterms


Дата на публикуване: 06.11.2018г.